ร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ประจำวันที่

ผู้ติดเชื้อ

(เพิ่ม คน) เมื่อ

อยู่ในโรงพยาบาล

หายแล้ว

เสียชีวิต

วัตถุประสงค์

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติชวนคนไทยตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในประชาชนไทย เพื่อพัฒนา นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลประจำสัปดาห์

ความรู้สู่ประชาชน

ตอบแบบสอบถาม